Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING versie 1 – laatst gewijzigd 27-02-2020
Roland Van Steenwinkel
gevestigd: Stijn Streuvelslaan 61, 1980 Zemst (Eppegem)

Ronald Van Steenwinkel neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle redelijke passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw
gegevens zoveel mogelijk wordt tegengegaan.
In deze privacyverklaring trachten wij heldere en transparante informatie te verstrekken m.b.t. de persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe er met deze gegevens wordt omgegaan in het kader van de privacy wanneer u onze website gebruikt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via e-mailadres: info@vansteenwinkelronald.be

Wij verwerken uw gegevens omdat u onze website bezoekt, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

1. Hieronder vindt u een overzicht van de standaard persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:
– IP-adres van de toestellen waarmee u ons contacteert
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, of
andere personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij
gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker of andere persoon ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres:
info@vansteenwinkelronald.be

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
– Om u de diensten te leveren

Wij verwerken deze gegevens o.a. op basis van uw toestemming. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Verder maken wij ook gebruik van uw gegevens indien hiertoe een gerechtvaardigd belang bestaat.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

4. Geautomatiseerde besluitvorming:
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6. Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij geven uw gegevens niet aan derden door en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de diensten die wij u verstrekken.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en dit om statistieken inzake het bezoek op onze website bij te houden.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
De ingezamelde gegevens worden gedurende 1 jaar bijgehouden. Zij worden noch meegedeeld aan derden noch voor andere doeleinden gebruikt dan voornoemde doeleinden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar het e-mailadres info@vansteenwinkelronald.be
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij houden eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.
U dient wel voor ogen te houden dat wij gebeurlijk niet verplicht zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of
historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

9. Klacht indienen:
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, zijnde:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL

10. Wijziging privacy statement:
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site, alsook op de huidige website.

[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]